Ενημέρωση Μετόχων

Όλα όσα αφορούν τους μετόχους μας

Η Phoenix Vega Mezz Plc έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Εταιρείας τον Μάρτιο 2024 ανερχόταν σε περίπου 13.100. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (1.250.367.229 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,0212 καθεμία), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατείχε το 27% και ο ιδιωτικός τομέας το υπόλοιπο 73%, και ειδικότερα 33% κατείχαν νομικά πρόσωπα και 40% φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της Phoenix Vega Mezz Plc ήταν η ακόλουθη:

Σύμφωνα με γνωστοποίηση που έλαβε από τον επενδυτή, για την οποία η επενδυτική κοινότητα ενημερώθηκε από την Phoenix Vega Mezz με σχετική εταιρική ανακοίνωση.